Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@finanspolitiskaradet.se
www.finanspolitiskaradet.se

 • Tidigare finansministrar och deras erfarenheter  21 oktober 2015

  Den 21 oktober träffade John Hassler tidigare finansminstrar och diskuterade ekonomisk-politiska kriser och krishantering. Utifrån sina erfarenheter besvarade ministrarna följande frågor:1) Kan man förutse en kris?2) Vad kan man göra för att förbereda sig inför en kommande kris?Minnestanteckningar gjordes vid mötet och Finanspolitiska rådet återkommer med en redovisning av vad ministrarna kom fram till.
  Finansministrar
  Rolf Wirtén, budgetminister 1980-81; Bosse Ringholm, finansminister 1999-2004; Allan Larsson, finansminister 1990-91; Kjell-Olof Feldt, finansminister 1982-90; Erik Åsbrink, finansminister 1996-99; John Hassler, ordförande i finanspolitiska rådet.
 • Finanspolitiska rådets rapport 2015 på engelska  12 september 2015

  Rådets rapport 2015 finns nu tillgänglig på engelska.Swedish Fiscal Policy 2015PDFSummaryPDF
 • Konferens om årets underlagsrapporter  8 juni 2015

  Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnar rådet en konferens den 8 juni där underlagsrapporterna diskuteras.Jonas Eliasson och Maria Börjesson presenterar rapporten Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringarPDF och Giancarlo Corsetti presenterar rapporten Fiscal multipliers: Lessons from the Great Recession for small open economiesPDF. Kommentatorer är Lars Hultkrantz och Steinar Holden.InbjudanPDFSe presentationer och webbsändningen från konferensen här.
 • Nya ledamöter  29 maj 2015

  I enlighet med rådets förslag den 12 februari i år, fattade regeringen vid regeringssammanträdet igår beslut om att utse Cecilia Hermansson och Harry Flam till ledamöter och Yvonne Gustafsson till vice ordförande i Finanspolitiska rådet.
 • Öppen utfrågning om rådets rapport i finansutskottet  19 maj 2015

  Finansutskottet höll den 19:e maj en öppen utfrågning om rådets rapport 2015. Rådets ordförande John Hassler presenterade rapporten, som sedan kommenterades av finansminister Magdalena Andersson. Därefter följde frågor från utskottets ledamöter och en paneldiskussion där även Oskar Nordström Skans deltog.Se riksdagens webbsändninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från utfrågningen.
 • Konferens om Svensk finanspolitik 2015  13 maj 2015

  Rådets rapport Svensk finanspolitik 2015 presenteras och diskuteras på dagens konferens. Rapporten kommenteras av Anna Seim (docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet), Ola Pettersson (chefsekonom på LO) och Robert Boije (samhällspolitisk chef på Saco).Se presentationer och webbsändningen från konferensen här.
 • FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2015  12 maj 2015

  Det behövs en stramare finanspolitik   Enligt de flesta bedömare kommer resursutnyttjandet att vara balanserat redan under 2016 – den långa svenska lågkonjunkturen som inleddes med finanskrisen är då avslutad. Finanspolitiken bör nu inriktas mot att återta de betydande underskott som uppstått under lågkonjunkturåren. Det är alltid frestande att avstå från nödvändiga budgetförstärkningar i en återhämtningsfas. Men en förutsättning för att en aktiv stabiliseringspolitik ska vara förenlig med hållbara offentliga finanser är att underskotten återtas när konjunkturen vänder uppåt.Regeringen bryter mot det finanspolitiska ramverket Regeringens plan för åren 2016–2018 innebär att det faktiska sparandet förbättras med 0,7 procent av BNP och det strukturella sparandet med 0,3 procent av BNP. Det innebär att budgetbalans uppnås först 2018. En så svag förbättring av sparandet är inte i linje med överskottsmålet. Rådet anser att detta tillsammans med att det inte finns något åtagande om att finansiera oförutsedda utgiftsökningar är ett brott mot det finanspolitiska ramverket.Argument för att ändra överskottsmålet Överskottsmålet omfattar det finansiella sparandet i hela offentliga sektorn, dvs. summan av sparandet i staten, kommunsektorn och ålderspensionssystemet. Det finns goda skäl att lyfta ut pensionssystemet ur överskottsmålet. Om det sker är det rimligt att statens sparmål blir noll. Dagens överskottsmål har fram till de senaste åren inneburit ett implicit balansmål för staten. Vi ser inga övertygande argument för att frångå detta implicita mål för statens sparande.Svårt att nå arbetslöshetsmålet Det kommer att bli mycket svårt att nå målet om lägst arbetslöshet inom EU till 2020. För att målet ska nås kommer det att krävas åtgärder som sänker den strukturella arbetslösheten väsentligt. Åtgärder som skulle kunna leda till att målet nås hamnar dock sannolikt i allvarlig konflikt med regeringens fördelningspolitiska ambitioner.Det finns goda argument för att höja ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen, som annars riskerar mista sin roll som omställningsförsäkring. Dessa argument måste dock ställas mot de negativa sysselsättningseffekter som en höjning bedöms medföra.Finanspolitiken mindre omfördelande Vår analys visar att transfereringarna har blivit mindre omfördelande över tiden, medan de direkta skatternas omfördelande effekt inte har förändrats. Andra studier av socialförsäkringarnas utveckling pekar i samma riktning. Sammantaget visar detta att finanspolitiken idag är mindre omfördelande än i mitten av 1990-talet.Stort behov av ramverk för beslut om väg- och järnvägsinvesteringar Det finns inte något tydligt stöd för att investeringsvolymen i vägar och järnvägar har varit för liten. Svenska regeringars investeringsbeslut har emellertid sedan många år tillbaka varit samhällsekonomiskt ineffektiva – stora resurser har lagts på mindre lönsamma projekt. En större budget är ingen lösning på problemen. I stället bör ett ramverk för infrastrukturbeslut införas, som syftar till att tydliggöra de samhällsekonomiska avvägningarna.Ytterligare information Rapporten Svensk finanspolitik lämnas till regeringen i dag. Finanspolitiska rådet består av John Hassler (ordförande), Irma Rosenberg (vice ordförande), Anders Björklund, Hilde Bjørnland, Yvonne Gustafsson och Oskar Nordström Skans.Kontakt Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande John Hassler (tel. 070-811 72 63) eller kanslichef Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).
  Svensk finanspolitik 2015PDF
  SammanfattningPDF
  Summary (English)PDF
  Beräkningsunderlag – Effekter på sysselsättningen av höjd ersättning i A-kassanPDFDataunderlagExcel 2007
  Sändning av rådets pressträff på SVT Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  PressmeddelandePDF
  Presentationsbilder från pressträffenPDF
  Underlagsrapporter 2015
 • Pressträff och konferens om rådets rapport 2015  12-13 maj 2015

  Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2015 publiceras tisdagen den 12 maj, kl 9.00. I samband med publiceringen hålls en pressträff. Pressträffen sänds på SVT Forum.Inbjudan till pressträffPDFOnsdagen den 13 maj hålls en konferens där rådet presenterar årets rapport. Rapporten kommenteras av Anna Seim (docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet), Ola Pettersson (chefsekonom på LO) och Robert Boije (samhällspolitisk chef på Saco).En webbsändning av konferensen kommer att läggas upp på hemsidan.Anmälan till konferensen den 13 maj skickas till konferens@finanspolitiskaradet.se. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats och e-post. Sista anmälningsdag är den 6 maj.Inbjudan till konferensPDF

Rådets rapport

Underlagsrapporter 2015

Kalendarium

Det finns inga schemalagda händelser

Senaste pressklipp

Arkiv

Följ rådet i sociala medier: