Finanspolitiska rådet
.
Finanspolitiska rådet,
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Kungsgatan 12-14,
Tel: 08-453 59 90 Fax: 08-453 59 64

info@finanspolitiskaradet.se
www.finanspolitiskaradet.se

 • Om fastighetsskatten


  4 april 2014 Det har i media förekommit uttalanden som kan tolkas som att Finanspolitiska rådets ordförande John Hassler påstått att avskaffandet av fastighetsskatten 2008 i sig lett till ett inkomstbortfall för offentlig sektor på 50–100 mdkr. Det är inte en korrekt tolkning.Intäkterna från fastighetsskatten var ca 26 mdkr 2007. När fastighetsskatten avskaffades och ersattes av en kommunal avgift var inkomstbortfallet inte särskilt stort, men den snabba ökningen av fastighetspriserna kan ha orsakat ett större inkomstbortfall. Enligt fastighetstaxeringen 2012 var taxeringsvärdet av landets småhus 3 093 mdkr. Med en beskattning på 1 procent av detta skulle intäkter på 31 mdkr ha uppstått. Istället uppgick den faktiska kommunala avgiften för småhus till 13 mdkr år 2012.Utöver småhus beskattas också lantbruks-, hyres- och industrifastigheter. Summan av statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsskatt uppgick år 2012 till 28,7 mdkr, vilket motsvarade 0,8 procent av BNP. I ett internationellt perspektiv är detta en förhållandevis låg beskattning. Enligt OECD-statistik är den genomsnittliga beskattningen i OECD ungefär dubbelt så hög som i Sverige. Om en sådan beskattningsnivå skulle införas i Sverige skulle det innebära drygt 50 mdkr i skatteintäkter. Den svenska beskattningen kan också jämföras med liknande beskattning i USA, i form av lokala och delstatliga ”property taxes”. Dessa uppgick år 2012 till 474 mdr dollar, eller drygt 3 procent av BNP. En beskattning på denna nivå i Sverige skulle ge inkomster på drygt 100 mdkr. Ett snabbt införande av en sådan skatt skulle dock innebära mycket stora, och eventuellt oacceptabla, förmögenhetsomfördelningar.Källor till ovanstående kalkyler kan fås från Finanspolitiska rådets kansli.
 • Finanspolitiska rådet föreslår nya ledamöter


  19 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Yvonne Gustafsson och Hilde C. Bjørnland föreslås som nya ledamöter i Finanspolitiska rådet.Eva Lindström och Steinar Holden lämnar sina uppdrag som ledamöter i Finanspolitiska rådet när deras förordnanden löper ut den 30 juni i år.Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde den 19 mars 2014 beslutat att föreslå Yvonne Gustafsson och Hilde C. Bjørnland som nya ledamöter i rådet från och med den 1 juli 2014. Rådet föreslår Irma Rosenberg som ny vice ordförande efter Eva Lindström. Rådets beslut var enhälligt.Ytterligare information Vill du veta mer, kontakta ordförande John Hassler tel. 070–811 72 63.PressmeddelandePDFSkrivelse till regeringenPDF
 • Yttrande över SOU 2013:73 En utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur


  18 december 2013 Finanspolitiska rådet är genomgående positivt till utredningens förslag. Sammantagna innebär förslagen att rambeslutsmodellen förankras i lagstiftningen och att budgetprocessen i vissa avseenden stramas upp. Vi välkomnar också utredningens förslag att skriva in i budgetlagen dels att de budgetpolitiska målen ska utvärderas, dels att regeringen vid en bedömd avvikelse från målet ska redovisa hur en återgång till målet ska ske.Rådet beklagar emellertid att utredningen inte lyckats enas om förslag till hur lagförslag med budgetpåverkan ska hanteras inom budgetprocessen. De politiska turerna om brytpunkten för statlig skatt visar tydligt att det finns utrymme för olika tolkningar av vad som är tillåtet inom dagens regelverk och denna oenighet återfinns också i utredningen. Rådet ser med oro på att rambeslutsmodellen har försvagats genom höstens budgetprocess och anser att det viktigt att återupprätta samförståndet kring budgetprocessen.Läs rådets remissvar härPDF.
 • Ny medarbetare vid Finanspolitiska rådet


  2 oktober 2013 Karolina Holmberg är filosofie doktor i nationalekonomi från Stockholms universitet och kommer närmast från Finansdepartementets enhet för makroanalys. Hon har tidigare arbetat vid Riksbanken och bland annat varit chef för enheten för marknadsanalys och marknadsoperationer på avdelningen för penningpolitik. Hon har även arbetat som nationell expert vid EU-kommissionen. Karolina tillträder tjänsten som utredningsekonom vid kansliet den 1 november i år.
 • Extern utvärdering av rådets arbete


  26 september 2013 PRESSMEDDELANDE Finanspolitiska rådet har i en skrivelse till regeringen idag föreslagit att regeringen låter internationellt erkända experter utvärdera rådets arbete och att denna granskning presenteras vid ett öppet seminarium.Idag pågår en livaktig internationell diskussion om oberoende finanspolitiska institutioner av liknande slag som Finanspolitiska rådet. Rådet har funnits sedan 2007 och har publicerat ett flertal rapporter som fått stor uppmärksamhet, både i den svenska debatten och internationellt. Med de erfarenheter som nu finns är det naturligt att reflektera över rådets fortsatta arbete.För att genomföra sitt uppdrag krävs att rådets bedömningar håller en hög analytisk nivå samt att rådet inte tar hänsyn till hur regering eller opposition kan komma att värdera rådets bedömningar. Riksdagen har tidigare låtit internationellt erkända experter granska penningpolitiken. Det är en modell som skulle vara värdefull för att utveckla rådets arbete och säkerställa dess självständighet. Därför föreslår rådet idag att en liknande utvärdering görs av rådets arbete.Kontakt Vill du veta mer, kontakta ordförande John Hassler (tel. 070-811 72 63) eller kanslichef Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).PressmeddelandePDFSkrivelse till regeringenPDF
 • Finanspolitiska rådets rapport på engelska


  5 september 2013 2013 års rapport finns nu på engelska. I rapporten analyseras bland annat överskottsmålet, regeringens prognoser, jobbskatteavdragets fördelningseffekter, bostadsmarknaden, bolagsskattesänkningen och klimatfrågan.Swedish Fiscal Policy 2013PDFSummaryPDF
 • IMF studerar Finanspolitiska rådet


  3 september 2013 I en ny studie granskar IMF hur finanspolitiska institutioner i olika länder är utformade och vilken funktion de fyller. Om Finanspolitiska rådet skriver IMF följande:"In its short life, the FPC has influenced fiscal policy. At a key moment, it influenced the policy debate and contributed to promoting a more cyclically adjusted budgetary policy. To sum up, the council’s recommendations tended to be taken into account by the government in many cases, even if reluctantly on occasion, and sometimes with a time lag.The strategy of the FPC to gain credibility by establishing its independent status through normative analysis combined with a focus on communicating its views through formal reports, parliamentary hearings, and actively building media relations, has proved relatively successful to date. In the Swedish context, despite the limited resources of the FPC and the lack of budgetary independence, the council has managed to be an independent watchdog with an active voice. This can be explained by the widespread political and public consensus and support for fiscal sustainability. And also by the fact that the FPC is embedded into an institutional framework where other independent agencies perform tasks that in other countries are exercised by a single council. The challenge for the FPC moving ahead is to continue to fulfill this remit with its limited resources."IMF Case studies on Fiscal Councils (se s. 38-42 om Finanspolitiska rådet)IMF The functions and impact of Fiscal Councils
 • John Hassler ny ordförande och Oskar Nordström Skans ny ledamot i Finanspolitiska rådet


  22 augusti 2013 I enlighet med rådets förslag den 13 juni i år har regeringen idag fattat beslut
  om att utse John Hassler till ordförande, Eva Lindström till vice ordförande och
  Oskar Nordström Skans till ledamot i Finanspolitiska rådet. För ytterligare
  information se regeringens pressmeddelandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Rådets rapport
Underlagsrapporter 2013

Kalendarium

 • Måndag 12 maj 2014
  Svensk finanspolitik 2014 publiceras med efterföljande pressträff
 • Tisdag 13 maj 2014
  Konferens om Svensk finanspolitik 2014

Senaste pressklipp