Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@fpr.se
www.fpr.se

 • Finanspolitiska rådet föreslår ny ledamot  22 mars 2018

  Cecilia Hermansson lämnar sitt uppdrag som ledamot i Finanspolitiska rådet när hennes förordnande löper ut den 30 juni i år.Nya ledamöter i Finanspolitiska rådet utses av regeringen efter förslag från rådet. Rådet har vid sitt sammanträde idag beslutat att föreslå Åsa Hansson som nya ledamot i rådet från och med den 1 juli 2018. Beslutet var enhälligt.Åsa Hansson är docent i nationalekonomi och lektor vid nationalekonomiska institutionen och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Åsa Hansson har framför allt ägnat sig åt skatteforskning och även varit expert i statliga utredningar om skattefrågor i både Sverige och Danmark.Ytterligare information Enligt regeringens instruktion för Finanspolitiska rådet är ledamöterna förordnade för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter.Vill du veta mer, kontakta ordförande Harry Flam tel. 070–918 85 45.Skrivelse till regeringenPDFÅsa Hansson CVPDF
 • SEMINARIUM 4 DECEMBER 2017  10 år med Finanspolitiska rådet - vad händer härnäst?

  Med anledning av att Finanspolitiska rådet fyller 10 år hölls ett seminarium i Stockholm.Medverkande:
  Karolina Ekholm - statssekreterare vid finansdepartementet
  Anders Borg - tidigare finansminister
  Harry Flam - ordförande i Finanspolitiska rådet
  John Hassler - tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet
  Lars Jonung - tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet
  Lars Calmfors - tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet

  Moderator var Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet.Presentationsbilder:
  Karolina EkholmPDF
  Lars JonungPDF
  Lars CalmforsPDF
  Se video från seminariet här.öppnas i nytt fönster
 • 2017 års rapport på engelska  8 december 2017

  Rapporten Svensk finanspolitik 2017 finns nu tillgänglig i engelsk översättning.Swedish Fiscal Policy 2017PDF
 • Seminarium: Tio år med Finanspolitiska rådet  30 oktober 2017

  Finanspolitiska rådet har varit verksamt i tio år och med anledning av detta bjuder vi in till ett seminarium. Statssekreterare Karolina Ekholm redogör för de förändringar av det finanspolitiska ramverket som Överskottsmålskommittén kom överens om, bland annat vad som ska gälla för rådets arbete framöver. Seminariet kommer även att summera erfarenheterna från de tio år som gått.Medverkade:
  Karolina Ekholm (statssekreterare vid Finansdepartementet), Anders Borg (tidigare finansminister), Harry Flam (rådets nuvarande ordförande) samt rådets tidigare ordföranden Lars Calmfors, Lars Jonung och John Hassler.
  Moderator:
  Karin Pettersson, politisk chefredaktör på Aftonbladet.
  Tid och plats:
  Måndagen den 4 december, kl. 12.30–14.00. OBS! Ny starttid!
  Grand Hotel, lokal ”Stockholm”, S. Blasieholmshamnen 8, Stockholm.
  InbjudanPDF
 • Nya ledamöter  16 juni 2017


  Regeringen fattade vid gårdagens regeringssammanträde beslut om att utse Kari Lotsberg och Ragnar Torvik till nya ledamöter i Finanspolitiska rådet. Ledamöterna utses på två år från och med 1 juli 2017.
  Vidare fattade regeringen beslut om att Joakim Sonnegårds förordnande som kanslichef vid myndigheten förlängs från och med 17 oktober 2017.
 • Konferensen omreglering av hyresmarknaden  7 juni 2017

  Finanspolitiska rådet beställer regelbundet underlagsrapporter inom rådets verksamhetsområden. Rapporterna utgör ett viktigt underlag för rådets årsrapport och bidrar därutöver till debatten om den ekonomiska politiken. För att stimulera till diskussion kring rapporterna anordnar rådet en konferens där underlagsrapporterna diskuteras. Konferensens syfte är att sprida kunskap och bidra till debatt om den ekonomiska politiken.I år diskuterades underlagsrapporten Distributional Effects of Deregulating the Stockholm Rental Housing Market , skriven av Herman Donner, Peter Englund och Mats Persson.Moderator var Annika Creutzer.Mer information om konferensenöppnas i nytt fönster
 • FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2017  15 maj 2017

  Överskottsmålet nås inte – finanspolitiken bör vara betydligt stramare
  Högkonjunkturen i den svenska ekonomin bedöms förstärkas både i år och nästa år och resursutnyttjandet bli alltmer ansträngt. Samtidigt ligger det finansiella sparandet tydligt under vad gällande överskottsmål kräver. Med hänsyn till konjunkturläget och överskottsmålet borde finanspolitiken vara betydligt mer åtstramande, vilket rådet har påpekat sedan 2014. Men regeringen väljer att i år försvaga de offentliga finanserna. Detta är uppseendeväckande och regeringen bör motivera sin politik samt förklara hur den kan vara förenlig med det finanspolitiska ramverket. En mer åtstramande finanspolitik skulle också kunna bidra till ökad makrofinansiell stabilitet. Rätt utformad strukturpolitik, t.ex. lägre ränteavdrag och en högre fastighetsavgift, kan dämpa både bostadspriser och hushållens skuldsättning.

  Fler jobb med låga kvalifikationskrav
  Huvudproblemet på svensk arbetsmarknad är de stora skillnaderna i sysselsättning och arbetslöshet mellan personer födda i Sverige och utomeuropeiskt födda. Rådet föreslog redan i förra årets rapport utökade satsningar på utbildning och subventionerade anställningar. Vi påpekade också att det är nödvändigt att stimulera framväxten av fler jobb med låga kvalifikationskrav i både privat och offentlig sektor, vilket kan kräva nya anställningsformer med lägre lön.

  Byt arbetslöshetsmål
  Vi bedömer att regeringen inte kommer att nå sitt mål om lägst arbetslöshet inom EU till 2020. Vi menar dessutom att det vore bättre om regeringen omformulerar sitt arbetslöshetsmål till separata sysselsättningsmål för olika grupper, exempelvis asylinvandrare, unga lågutbildade och långtidsarbetslösa.

  Regeringen bör kunna göra bättre prognoser
  Den prognosutvärdering vi låtit göra visar att regeringens prognoser för viktiga makrovariabler har varit mindre träffsäkra än Konjunkturinstitutets och att regeringen har tenderat att överskatta tillväxten och det offentliga sparandet samt underskatta arbetslösheten. Vi menar att regeringen bör kunna göra mer träffsäkra prognoser och beräkningar än vad den hittills presterat. Detta gäller i synnerhet för det finansiella och strukturella sparandet där regeringen har tillgång till den mest aktuella informationen.

  Fördelningseffekter av marknadshyror
  Rörligheten på arbetsmarknaden skulle sannolikt öka och tillväxtförutsättningarna förbättras genom en omreglering av dagens bruksvärdessystem i riktning mot marknadshyror. I dag motsvarar hyran i genomsnitt drygt 24 procent av hyreshushållens disponibla inkomster. Vår kalkyl av de kortsiktiga fördelningseffekterna visar att med marknadshyror skulle den andelen öka till 31 procent. En övergång till marknadshyror skulle drabba hushåll med lägre inkomster hårdare än genomsnittet räknat i procent av disponibel inkomst. Därför bör fördelningseffekterna beaktas vid en omreglering. En övergång mot marknadshyror bör således kompletteras med andra åtgärder, exempelvis utbyggda bostadsbidrag. En engångsbeskattning av fastighetsägarna skulle kunna bidra till att finansiera höjda bostadsbidrag.

  Ytterligare information
  Rapporten Svensk finanspolitik lämnas till regeringen i dag. Finanspolitiska rådet består av Harry Flam (ordförande), Yvonne Gustafsson (vice ordförande), Hilde C. Bjørnland, Peter Englund, Cecilia Hermansson och Bertil Holmlund.

  Kontakt
  Vill du veta mer, kontakta rådets ordförande Harry Flam (tel. 070-918 85 45) eller kanslichef Joakim Sonnegård (tel. 08-453 59 88).
  Svensk finanspolitik 2017PDF
  SammanfattningPDF
  Summary (English)PDF
  PressmeddelandePDF
  Bilder från presskonferensenPDFSVT Forums sändning av presskonferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterLänk till webbsändning av presskonferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Publicering av Svensk finanspolitik 2017  15 maj 2017

  Måndagen 15/5 kl 10.45 publicerar rådet sin rapport Svensk finanspolitik 2017 . Klockan 11.00 hålls en pressträff i Finanspolitiska rådets/Konjunkturinstitutets lokaler på Kungsgatan 12-14.Inbjudan till pressträffenPDFOnsdagen 17/5 kl 09.15-11.00 hålls en öppen konferens på IVAs Konferenscenter. Rapporten kommenteras av Susanne Ackum (tidigare riksrevisor och statssekreterare vid finansdepartementet) och Olof Johansson-Stenman (professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet).Anmälan till konferensen görs genom att skicka e-post till konferens@finanspolitiskaradet.se. Anmälan ska innehålla namn, arbetsplats och e-postadress. Sista anmälningsdag är onsdag 10 maj .Inbjudan till konferensenPDF