Finanspolitiska rådet
.

Remisser och skrivelser

2020

Remissyttrande över Riksbankskommitténs betänkande
En ny riksbankslag (SOU 2019:67)
RemissvarPDF

2016

Remissyttrande över Överskottsmålskommitténs betänkande
En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:67)
RemissvarPDF

Remissyttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (SOU 2016:21)
RemissvarPDF

Remissyttrande över Delrapporten från Sverigeförhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3).
RemissvarPDF

2013

Remissyttrande över betänkandet
En utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73)
RemissvarPDF

Remissyttrande över betänkandet
Budgetramverket — uppfyller det EU:s direktiv? (SOU 2013:32)
RemissvarPDF

Remissyttrande över promemorian Budgetprocessen ett valår
RemissvarPDF

2012

Remissyttrande över promemorian Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen, den s.k. Finanspakten
(Ds 2012:30)
RemissvarPDF

2011

Remissyttrande över betänkandet Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet (SOU 2011:59)
RemisvarPDF

2010

Skrivelse angående Finanspolitiska rådet
SkrivelsePDF

Remissyttrande över promemorian Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4) samt rapporten Obligatoriskt överskottsmål från Utredningen Översyn av budgetlagen (Fi 2009:06)
RemisvarPDF

2009

Kommentarer till Budgetpropositionen för 2010
KommentarPDF

Remissyttrande över promemorian Stärkt finanspolitiskt ramverk — översyn av
budgetlagens bestämmelser om utgiftstak (Ds 2009:10)
RemissvarPDF